Synd, sykdom, tro

Det ukjente der ute, foto ES fra Bohuslen

I forbindelse med kirkeårets tekster for 4. søndag i åpenbaringstiden kan det være på sin plass å reflektere over synet på synd, sykdom og helbredelse i kristendommen. For mange mennesker er dette alvorlig og vanskelig, både tankemessig og personlig. Det finnes menigheter og enkeltpersoner med en betenkelig forkynnelse og bønnepraksis, hvor også økonomiske interesser er involvert. Hvordan skal vi gi en veiledning som er teologisk forsvarlig og sunn? Vedlagt noen tanker:

Sykdom og død er en del av livsbetingelsene for våre jordiske liv. Før eller siden vil dette ramme oss, enten vi tror på Jesus eller ikke. Det er ikke slik at troen på Jesus fritar oss mennesker fra å erfare sykdom hos oss selv og andre og til sist fra å møte den siste fiende, døden.

I det bibelske trosuniverset finnes det en sammenheng mellom synd og død. Sykdom kan vi også se som en del av denne sammenhengen. Det er viktig å holde klart for seg at denne sammenhengen er dunkel. Vi kan derfor ikke forklare et menneskes sykdom med at denne personen har syndet eller at sykdommen er arvet ved at forfedrene har syndet grovt. Dessverre finnes det bevegelser, menigheter og forkynnere som gjør denne dunkle sammenhengen klarere enn den er. På den måten skaffer de seg makt over mennesker og utnytter dem for egne formål. I en av dagens evangelietekster tar Jesus et oppgjør med denne tankegangen ved å si at verken han eller hans foreldre har syndet.

Jesu helbredelser har to ulike dimensjoner. I den første dimensjonen springer helbredelsene ut av Jesu medfølelse med den som er rammet. Slik er det med den krumbøyde kvinnen i en av dagens tekster. I den andre dimensjonen er Jesu helbredelser tegnhandlinger. De peker ut over seg selv, først ved å vise at Jesus er Messias og siden ved å gi oss en visjon av Guds rike slik det skal tre frem når døden er overvunnet og alle ting er blitt nye. Tegnhandlinger kan aldri bli dagligdags. I vår verden får døden alltid siste ord. Det er i denne spenningen vi lever.

Helbredelse og tro er et eget tema. Jesus ser troen hos mannen som var født blind. Han sier også: Din tro har frelst deg. Her må forkynnelsen trø varsomt. Det er et åndelig overgrep å si at manglende helbredelse er uttrykk for sviktende tro. Det svake, syke, trette og døende menneske hviler i Guds hånd, selv om det ikke makter å formulere sin tro på en sterk måte. Bønn for syke, inkludert bønn om helbredelse, skal likevel finne sted. Vi kan komme til Jesus i all vår nød og be om helbredelse og styrke. Kristne menigheter burde styrke sin forbønnstjeneste for syke og kombinere den med sjelesorg, veiledning og et fellesskap hvor vi bærer hverandres byrder.

Jesus Kristus, du som reiser mennesker opp og gir oss håp uten grenser, vi ber deg: Gi oss mot og evne til å bringe livsmot til de trette og rettferdighet til de undertrykte. Hjelp oss til å leve i oppstandelsens kraft. Amen

Teksten er fra Tekstverkstedet/googleplay/Appstore

Eyvind
Eyvind Skeie, forfatter, salmedikter, teolog, kulturarbeider, prosjektutvikler