Korsets gåte

Troens mysterium, alteret berøkes, fra koptisk tradisjon, Foto:ES, februar 2019

Jeg skal holde en preken på Fastelavnssøndag, i Søndre Skøyen kirke. Å skrive tekstgjennomgåelser gjør jeg til hver eneste søndag. Men det er mer uvanlig at jeg preker. Vedlagt et lite notat fra mitt tekstverksted om korsets gåte.

Etter forklarelsen på fjellet forteller Matteus, Markus og Lukas om hvordan Jesus begynner å undervise disiplene om lidelse, død og oppstandelse. Men disiplene forstår ikke dette. Lukas sier at meningen var skjult for dem. Urkristendommens teolog, Paulus, var inne på det samme. Korsets gåte er vanskelig å begripe med vår menneskelige forstand. I sitt første brev til korinterne skriver Paulus at ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Det er dermed ikke bare i vår såkalt moderne tid at korsforkynnelsen er utfordrende. Budskapet om kors og frelse har alltid vært vanskelig. Paulus tar et idehistorisk oppgjør med dette når han sier at jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Tegnene har å gjøre med religionens ytre side, visdommen med den erkjennelsesmessige. Budskapet om korset lar seg vanskelig kommunisere ved hjelp av disse kanalene. Vi kan ikke begrunne betydningen av korset ved hjelp av ytre tegn eller indre overbevisning. Hvordan skal det da kunne gjøres?

Paulus gir selv svaret, det er Guds kraft. Vi kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at ordet om korset har en kraft i seg selv, knyttet til Guds gjerning ved Den hellige ånd. Vårt kall som enkeltkristne og som kristenhet er å forkynne dette ordet, slik vi har fått det overlevert fra apostlenes tid. Forkynt som et budskap til håp og frelse er ordet om korset Guds kraft. Om vi prøver å forklare det, sannsynliggjøre det eller begrunne det, vil kraften kunne gå tapt. Korset er og blir en gåte. Den gåten må hver av oss løse i vårt møte med Jesus, i takk, tilbedelse og tro.

Prekenkunst er mer enn kun å sette navn på menneskelige følelser, erfaringer og tanker. Prekenkunst er noe annet enn å forkynne om Jesu lidelse, død og oppstandelse med så overtydelige ord at det gåtefulle blir borte.

Prekenkunsten oppstår i et rom hvor ordet om korset blir til en håpets, troens og kjærlighetens kraft i vårt menneskelige liv. Da oppfylles de ordene som Jesus uttaler, i bønnens form, i en av dagens tekster: Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem. Det fremste kall for en forkynner er å fordype seg i korsets gåte på en slik måte at denne gåten nedfelles som det viktigste motiv i forkynnerens liv og tjeneste.

Eyvind
Eyvind Skeie, forfatter, salmedikter, teolog, kulturarbeider, prosjektutvikler