Syndsbekjennelsen

Kors på mur, fra Anafora, Egypt

Det er noe jeg savner i de fleste syndsbekjennelser. Det er en totalbestemmelse av mennesket. Det eksistensielle – eller mytiske – i det bibelske fortellingsuniverset illustrerer konsekvensen av syndefallet med at vi alle er født utenfor paradiset. Vi har dermed mistet vår grunnleggende uskyld og er prisgitt en tilværelse hvor vi ikke kan unngå å handle mot det vi innerst inne vet er riktig og sant. Vi er splittet i det vi er og det vi gjør. I dette ligger motsetningene og paradoksene i vår eksistens. Syndsbekjennelsene i liturgien er ikke utformet med dette for øyet. De konsenterer seg som oftest om konkrete synder i et mer eller mindre generelt språk, uten å ta vare på den eksistensielle spenningen. I syndsbekjennelsen, slik jeg forstår den, sier jeg ikke bare ja til at jeg har gjort noe galt, i betydningen forsømmelser og negative handlinger. Jeg sier også ja til totalbestemmelsen av meg som et menneske av Adams ætt, født utenfor paradis og med en eksistensiell konflikt bygget inn i den jeg er. Det beste uttrykk for dette kunne faktisk være å unnlate å liste opp mange konkrete «synder» i syndsbekjennelsen, men nøye seg med det grunnleggende ropet Kyrie eleison, Herre, forbarm deg. Om noe mer skal formuleres, bør det skje innenfor rammen av den eksistensielle grunnkonflikten og ikke bare handle om konkreter, som i bunn og grunn tingliggjør synden, og slik gjør den eksistensielle konflikten uklar.

Et forsøk, som på ingen måte er tilfredsstillende:

Hellige, Udødelige Gud,

vi bekjenner for deg at vi kommer fra jorden

og er født utenfor paradiset.

Sammen med alt det skapte

ber vi ordløst om forløsning.

Himmelske Far, si ja til vår lengsel

og løft våre uklare drømmer inn i det himmelske lys.

Du som skapte oss i ditt bilde,

tilgi oss våre synder, forsømmelser og feiltrinn.

Styrk vårt håp, vår tro og vår kjærlighet for Jesu skyld,

han som er en soning for våre synder og for hele verdens.

Kom, freds og visdoms Ånd,

vis oss veien, gi oss styrke til å gå den.

Amen.

Allehelgensdag

«Der havet slutter», tresnitt av Terje Grøstad, til bokverket «Vann av klippen», bilder Terje Grøstad og tekst Eyvind Skeie

Så er det Allehelgensdag i morgen, søndag 3. november, en dag med vemod, erindring, håp og kanskje også trøst. Jeg gir dere en lyrisk tekst som jeg skrev for en tid siden, i et forsøk på å romme noe av livsmystriet og gudsmysteriet. Selv skal jeg delta ved gudstjenesten i Gulset kirke i morgen klokken 11:00 og senere i Lambertseter kirke klokken 18:00. Der vil jeg dele tekster og tanker. Velsignet dag!

Å, gåtefulle hus 

1

Å, gåtefulle hus,

som finnes der hvor intet annet er.

Å, disse rom av lys,

som alltid står og venter på oss der.

Å, denne dør som lukkes opp

når vi skal miste kropp og navn

og falle mot de store dyp

som kanskje er en favn.

2

Uendelige Du,

som fyller alt som er og ikke er.

Berør oss med din pust

og fyll vårt fravær, hemmelig, men nær.

Vis oss Ditt hus med mange rom

og hold oss, trøst oss, led oss frem

så vandringen mot døden blir

en vei som tar oss hjem.

3

Å, ansiktsløse Gud,

vi søkte deg i angst og sorg og nød.

Å, denne dype fred

hos Ham som tok oss inn og gav oss brød.

Å, Fader vår, Du, Hus av håp,

å, Hjerte med ditt lys, din sang,

hold Du oss fast til alle rom

er fylt av samme klang.

© Eyvind Skeie

Brev til en sint og bekymret kristensjel

Foto: Erlend Berge

For noen år siden skrev jeg disse ordene. Nå fant jeg dem frem igjen og deler dem også i dag. Fremdeles noe å tenke på!

Kjære deg!

Jeg har møtt deg noen ganger når jeg har vært på reise med mine salmekvelder eller foredrag omkring i landet.

Du er et voksent, gjerne eldre, menneske med en klar og sterk kristentro. Etter salmekvelden eller møtet kommer du til meg og snakker om din bekymring for avkristningen, eller sekulariseringen, som du også noen ganger sier.

Du snakker om hvor vondt du føler det at kristendommen er på vei bort fra det norske samfunnet, både lokalt og nasjonalt. Ikke minst er du bekymret for den politiske siden av dette. Du sier at du er skuffet over en del kristne politikere, og lurer på hva du skal stemme ved neste valg, i hvert fall ikke Kr.F, som du mener har sviktet på mange punkter, mest ved ikke å være tydelig nok i en del verdispørsmål.

Du er også urolig for mye av det som skjer i kirken. I det spørsmålet har du ofte en dobbel tilnærming. På den ene siden er du lei deg for at kirken og/eller kristendommen har mistet så mye av sin posisjon i samfunnet, for eksempel når det gjelder det som før var kristendomsundervisningen i skolen. På den andre siden er du også kritisk til mye av det som skjer i kirken, og som du opplever som utglidning og forfall. Men nok om dette! Du forstår hva jeg refererer til.

Det jeg gjerne vil si deg, er noe som det har meg tid å forstå slik at jeg kan snakke om det på en enkel måte, for meg selv og andre.

Alle vi som bor i Norge, deler det vi kan kalle for «det norske fellesrommet». I dette fellesrommet finnes alle mulige slags tradisjoner og holdninger til religion, etikk, kultur og andre uttrykksformer.

Helt fra keiser Konstantin på 300-tallet har det vært slik at kristendommen hadde et fortrinn i de ulike fellesrommene i den vestlige kulturen opp gjennom historien og under forskjellige statsmessige og politiske systemer, med noen få unntak.

Etter reformasjonen fortsatte dette ennå noen århundrer, men så begynte det å slå sprekker, slik vi kunne se under den franske revolusjonens antikristelige rasjonalisme, under kommunismen, den kristendomskritiske humanismen og så videre. Med gjennombruddet av det vi kan kalle for modernismen er enhetskulturen gått ytterligere i oppløsning. Dette er blitt forsterket ved alt det som er knyttet til innvandring og kulturelt og religiøst mangfold.

Det fører for langt å komme inn på alt dette, men konkusjonen er helt klar:

Vi som er kristne eier ikke lenger den norske felleskulturen.

Vi er en del av den, og den kristne tradisjonen er fremdeles viktig, men vi eier ikke felleskulturen og fellesrommet og kan ikke lenger påregne politisk støtte for privilegier, som kirke eller kristne.

Jeg forstår godt at du og mange andre kan bli både sårede, oppgitte og frustrerte over at kristendommens plass i fellesrommet er blitt endret så radikalt. Men jeg er overbevist om at denne kristelig baserte enhetskulturen aldri vil komme tilbake. Derfor må du, jeg og alle andre som fremdeles tror og bekjenner, finne en ny strategi i forhold til hvordan vi skal tenke om det norske fellesrommet og vår opptreden der.

Her er så mine svar på dette, i kortform:

Vi må slutte å være frustrerte eller sinte over at vi ikke lenger kan dominere det norske fellesrommet.

 Vi må ikke falle ned i den grøften at vi ønsker oss tilbake til en tid da vi hadde denne makten i og over fellesrommet. Om vi gjør det, velger vi samme strategi som islamistene gjør, nemlig at vi setter de religiøse lovene over landets lover. Det er misforstått.

Vi må leve trofast i vår kristne tro og tradisjon og være med på å gjøre kirken levende innenfra. Dette gjør vi ikke for å få tilbake makten over fellesrommet, men fordi vi tror på Jesus Kristus og vil ære og følge ham.

Vi må holde fast på vår tro på demokratiets idealer om likhet og rettferdighet. Ut fra dette er de andres stemme like betydningsfull som din og min. Derfor må vi engasjere oss i fellesrommet på mange måter, humanitært, pedagogisk, kulturelt, politisk.

Vi må finne gode strategier for vårt kristne nærvær i det norske fellesrommet, ikke for å søke makt, men fordi det er vårt kall og vår plikt som borgere (politisk), fordi alle mennesker er skapt i Guds bilde og krever vår oppmerksomhet (diakonalt) og fordi Kristus har kalt oss til etterfølgelse og tro (nærvær).

I stedet for å ergre oss over alt vi har «tapt», skal vi oppleve dette som en ny frihet til å gå ut i samfunnet uten andre hensikter enn å tjene vår neste og å følge vår Mester.

Jeg kunne ha skrevet mye mer om dette, men dette er det jeg har lyst til å si deg i dag.

Legg bak deg din bekymring og dine frustrasjoner over den tapte enhetskulturen! Vær heller glad for at keiser Konstantins gedigne maktmisbruk av kristendommen endelig ser ut til å være over.

Så kan du gå ut i det norske fellesrommet og gi ditt bidrag med fornyet glede. Det er bruk for deg for at Kristus skal være synlig til stede mellom menneskene!

Ave Maris StellaAve Maris Stella


Denne salmeteksten bygget jeg over motiver knyttet til begrepet Ave Maris Stella, Maria som havets stjerne og himmeldronning, med forsøk på å gi dette i og for seg bibelske motivet en protestantisk tolkning. Teksten forekommer i verket «Som et fyrlys», som var et av de siste store korverkene jeg fikk gjøre med komponisten Sigvald Tveit. Det finnes hos Cantando Musikkforlag.

Stjerne over havet

1

Stjerne over havet, gi meg du et bud

om det store lyset som er tent hos Gud.

Send en gyllen stråle over hav og land,

speil for meg Guds nåde i de dype vann.

2

Stjerne over stallen med din klare glans,

følg meg inn til Barnet, la meg være hans.

Stjerne i mitt hjerte, du som viser vei,

led meg frem til Jesus, la meg finne deg.

3

Hill deg, mor Maria, du som fødte ham

som er bror av alle, Frelser og Guds Lam.

Hill deg, havets stjerne, lys oss hjem til sist

til det gode landet og den Herre Krist.

4

Klare morgenstjerne av kong Davids rot,

strål i våre hjerter, gi oss håp og mot.

Bror og venn og Frelser, hør vårt rop, vår bønn!

Lys oss gjennom natten, du som er Guds Sønn!

T: Eyvind Skeie, fra verket «Bygg meg et tempel», med musikk av Sigvald Tveit, utgitt hos Cantando Musikkforlag. 

Jesus i Kapernaum

Noen linjer fra Tekstverkstedet (Appstore og Google Play) til søndagens tekst og tema.

Offiseren i Kapernaum tilhører ikke det jødiske folkefellesskapet. Han kommer utenfra.

Tradisjonelt skulle ikke Jesus ha noe med en slik person å bestille.  Dette forstår offiseren, dermed ber han ikke Jesus om å komme hjem til seg, men kun å si bare et ord. Jesus hører offiserens bønn og uttaler ordene: Gå! Det skal skje slik du trodde! Slik sprenger Jesus det snevre nasjonalistiske perspektivet i jødedommen. Han knytter en forbindelse mellom løftet til Abraham om at alle folk skal bli velsignet i ham og den befalingen som han selv skal gi disiplene etter oppstandelsen, om å gå ut til alle folkeslag.

Budskapet til oss er klart: Det finnes ikke lenger noen forskjell mellom oss mennesker.

Jesu kjærlighet gjelder alle. Alt det som setter skiller og skaper splid, undertrykkelse, rasisme, uvennskap og krig hører ikke hjemme i den kristne kirke, og heller ikke i en kultur som er farget av kristendommen. Vi kan derfor ikke, verken som enkeltpersoner, som menighet og kirke eller som nasjon, erklære oss likegyldige til andre mennesker. Det gjelder uansett deres sosiale status, religion eller rase. Deres liv er like mye verdt som vårt, fordi vi er elsket av den samme Gud og frelser, Jesus Kristus.

Dette er et eksplosivt budskap. Vi må spørre oss om hvorfor vi som kristne ikke alltid står fremst i kampen for menneskeverd, rettferdighet, fred og frihet. Jesus gav den unge tjenestegutten førligheten tilbake. Han kunne reise seg og gå. Jesus gjorde dette fordi han eide det guddommelige ordet, det som skaper hva det nevner. Men vi har også ordets makt og språkets evne. Så la oss bruke denne makten og evnen til å lyse fred over våre medmennesker, komme med godt budskap og tale om rettferdighet og forsoning på en slik måte at mennesker i vår egen tid kan bli satt fri og kjenne gleden.

Hvordan finner vi dette ordet, disse ordene? Hvordan skal vi tale på en slik måte at vårt språk og våre ord blir en del av frihetens bevegelse i verden?

Disse ordene finner vi når vi setter oss inn i andre menneskers situasjon, deres erfaringer og kamp. Vi må lære oss å ta andre perspektiver enn våre egne. Det er det som kalles empati, som er den medfølelse som vekkes i oss når vi ser med andres øyne. Men for å kunne gjøre dette, må vi leve nær andre mennesker.

Når vi gjør det, finner vi det etiske fundamentet som kallesnærhetsetikk,eller møteetikk. Det er en grunnholdning som springer ut av minansvarlighet for den andre, mitt medmenneske, det som møter meg, gir meg sitt ansikt og deler sitt liv med meg. Det store spørsmål til oss som enkeltpersoner og som kirke i dag, er hvordan vi kan være nær andre mennesker på en slik måte at ansvarligheten vekkes i oss. Ved å gjøre som han gjorde, viklet Jesus seg inn i livene til offiseren, til tjenestegutten og til mange andre i Kapernaum. Våre liv er også viklet inn i hverandre, i familie, naboskap, menighet, nasjon og menneskehet. Vi bærer vi på et gudgitt ansvar for vår neste, vår søster og vår bror.

Men vi kan ikke avslutte prekenen uten å si noe mer om den vanskelige delen av denne teksten, nemlig de krasse ordene over dem som Jesus kaller rikets barn, og som ikke kan bli forstått på noen annen måte enn om jødefolket i hans egen samtid. Hva kan jeg, som predikant, si til dere som er dagens tilhørere om denne delen av teksten. Jeg innrømmer at det er vanskelig å vite helt hva jeg kan, skal og bør si. Men dette mener jeg må kunne sies:

Når Jesus sier dette, møter vi Jesus slik vi alle en gang skal møte ham på den store og merkelige dagen som noen ganger kalles for dommens dag.Det er en dag hvor Jesus skal fremstå som dommeren, han som har all makt i himmel og på jord. Det han sier på den dagen, er noe som vi mennesker aldri kan eller skal uttale, fordi det ikke er vi som skal dømme, men Jesus selv. Vi kan derfor ikke bruke disse ordene til å fordømme jødene, for eksempel ved å si at de går fortapt eller enda verre, ved å komme med utsagn her og nå som er i slekt med antisemittismen. Det eneste vi kan si er dette: Jesus ser etter tro, både hos hedninger og jøder, ja, hos oss alle. Det er denne troen som frelser oss, ikke noe annet. Ingen av oss har lov til å fradømme andre troen. Ingen må ta dommen på forskudd. Alt vi kan gjøre, er å henvise til Jesus Kristus. Han er alle menneskers dommer. Men han er også verdens frelser, forsoner og eneste håp! Det er dette den romerske offiseren gjør: Han setter sitt håp til Jesus. Han tror!

Det ligger et alvor i dette. Det går an å forspille sine muligheter. Det skal komme mange fra øst og fra vest og sitte til bords i himmelriket, men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor. Disse ordene leses best med brodd mot oss selv. Det må alltid være en uro i vår kristne tro. Vi skal aldri regne oss for sikre. Vi må aldri nedvurdere andre og dømme noen til å være utenfor, verken i vårt jordiske liv eller med tanke på evigheten. For hvem er du eller jeg, at vi skulle dømme andre bort fra frelsen? Gud ser alltid videre enn oss. Jesus søker de fortapte, også når de er blitt oversett og utestengt fra det religiøse og kristelige samfunn.

Å tro er vise Jesus tillit. Han er den som kommer med håp og redning til oss mennesker i vår dypeste nød. Og vi sier: Kyrie eleison. Miskunn deg, Herre, over oss og alle mennesker! Amen.

Jesus Kristus, vær min vei, vær mitt håp, vær mitt lys!

Styrk troen i meg og la meg vitne om deg i ord og handling! Amen

God søndag til dere alle! Hilsen Eyvind S

En gutt og hans mor

Fra katedralen i Santiago, september 2018, ES

Herved noen avsnitt fra Tekstverkstedet for kommende søndag. Evangeliet forteller om oppvekkelsen av enkens sønn i byen Nain.

Klokkene ringer for deg

De fleste av oss har fulgt et medmenneske til graven. Vi har stått der, i dødens kulde, og sett kisten bli senket i jorden. Det er avskjedens time, og vi vet at vi aldri mer skal møte blikket til det mennesket som nå er borte. Denne andre skal aldri mer kunne møte vårt blikk og dermed bli bekreftet som medmenneske, venn og elsket person, en som vi kunne speile oss i  og som også vi kunne speile. Det er gjennom speiling i et annet menneske at vi erkjenner oss selv. For det er slik vi er skapt: Vi er relasjonelle vesener. Vi trenger de andre for å erkjenne oss selv. John Donne formulerer dette slik: Intet menneske er en øy, hel og ubeskåret i seg selv. Hvert menneske er et stykke av fastlandet, en del av det hele. Om en jordklump skylles bort av havet, blir Europa mindre, på samme vis som en landtunge blir det, eller som et jordegods tilhørende dine venner eller deg selv, må bli det. Hvert menneskes død forminsker meg, for jeg er innesluttet i menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre: Hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg.

Tap av relasjoner

Tapet av relasjoner er felles for alle mennesker i møte med døden, uansett religion, tro og tidsalder. Enken i Nain står midt i det smertelige tapet, men også alle hennes slektninger, naboer og venner. Spørsmålet dirrer i oss: Finnes det en relasjon som varer ut over døden? Finnes det noe – eller noen – som fastholder meg når alt det som knytter meg til livet er blitt knust av dødens hammer? Et annet menneskes død berører meg så dypt fordi den alltid også bærer med seg vissheten om at også jeg er dødelig. Klokkene ringer for en annen. Men de ringer også for meg. Og Jesus gråter, fylt av inderlig medfølelse med oss som bor i dødens daler.

Inderlig medfølelse

Evangelieteksten er svært nærgående i sin skildring av det som skjer.  Jesus får inderlig medfølelsemed guttens mor. Han legger hånden på båren og taler direkte til den døde. Tekstens visuelle preg er som skrevet til en filmscene. Vi ser, føler og fornemmer. Ikke minst gjelder dette i det som videre skjer: Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud.

Underets flere nivåer

Det første nivået knytter vi til medfølelse, sorg og smerte ved tap av relasjoner. Det er et nivå vi alle kan gjenkjenne. Hvor gjerne skulle vi ikke ønske at den døde personen kunne få livet tilbake! Noen ganger steg dette ønsket opp i oss som en fortvilet bønn. Men vi ble ikke bønnhørt. Dødens port var stengt. Det andre nivået forklarer vi som gudsordets kraft i profetens munn, eller i Jesu munn. Drevet av medfølelse ga Jesus gutten tilbake til hans mor i dette livet, her og nå. Som Messias og frelser viste Jesus gjennom dette at han har makt over døden og evne til å skape liv. For hvem var det som kom til Nain denne dagen? Var det ikke han som kalles sann Gud av sann Gud og som var med da verden ble skapt, med alt synlig og usynlig? Det andre nivået viser oss underet som et tegn på noe Guds rike. Vi kan dermed ikke vente at dødeoppvekkelser skal være en del av vår jordiske erfaring.

Jesus ga ham til moren

Jesus tok den unge gutten i hånden, reiste ham opp og førte ham til moren. Det står at gutten da begynte å tale, men ikke hvilke ord som kom ut av hans munn. Kan vi tro at det han sa var noen av de mest grunnleggende av alle ord på det menneskelige språk: Mamma. Mor. Jeg vil til mamma. Så enkelt kan det ha vært. For er det noe annet vi ønsker enn en slik fundamental trygghet, også når vi opplever dødens kulde? I dødens nærhet søker vi beskyttelse, nærhet, akseptasjon, hud, trygghet,mamma.Alt dette finnes med den korte setningen, som kanskje er den vakreste i hele Det nye testamente: og Jesus ga ham til moren.

Gave og vemod

Kjære venner, la oss se hverandre som gaver! La oss erfare at vi er gitt til hverandre for å skape mening og sammenheng, gi lys og varme til andres liv og tilværelse. Det er ikke bare det høyeste menneskelige formål. Det er også Guds vilje med at vi er til. Og Jesus gav ham til hans mor. Den brutte relasjonen ble helbredet. Likevel er det noe dypt vemodig over denne hendelsen, som fant sted for omkring 2000 år siden. Både moren og sønnen måtte senere passere dødens grense. Deres skjebne ble ikke annerledes enn vår. Deres jordiske levninger er blitt støv og har gått tilbake til det store kretsløpet i naturen som vi alle er en del av. Det sier oss noe. Vi trenger en sterkere trøst mot døden, et håp som strekker seg ut over dødens grense.

Trøst mot døden

Vi trenger en trøst som sprenger de rammer som døden setter for vår menneskelige tilværelse. Vi trenger en trøst som er så god og sterk at den hjelper oss når vi står ved et dødsleie uten at Jesus er der og taler til den døde. Vi trenger trøst når vi står på kirkegården og hører jordklumpene buldre mot kistelokket. Vi trenger trøst når savnet river i oss og vi ikke forstår hvordan vi skal kunne leve videre når den – eller de – vi elsket, er gått bort. Finnes det en slik trøst? Det er vår gode oppgave i dag å si at denne trøsten finnes. Den finnes hos Jesus Kristus, i evangeliets ord. La oss vende tilbake til denne setningen fra evangeliet: Jesus ga ham til moren.Det er en setning som rommer helhet og sammenheng, trøst, helbredelse og uendelig barmhjertighet i et vakkert og sødmefylt møte mellom en mor og hennes sønn. Men dette er også et bilde på himmelen, på håpet, på oppstandelsens morgen for oss alle. Det venter oss et møte. Det venter oss noe som er kjent. Etter at våre kropper har gått til grunne og våre navn er glemt, skal vi likevel kunne se og kjenne Gud.

Vi skal også se og kjenne hverandre, i en helt annen form for nærvær enn det vi her og nå erfarer. Vi er fremme. Vi er i fullbyrdelsen, der alle ting er gjort nye.

Bønn

Evige Gud, vi betror oss til deg og ditt barmhjertige øye i liv og i død.

Vi ber for alle som vandrer i sorgens landskap, gi dem lys, vis dem vei.

Vi minner deg om dem som under tårer har sådd sine døde i jorden.

Gjør ikke deres håp skamme. Gi dem glede. Styrk dem i troen på Jesu seier over døden og de dødes oppstandelse.

Vi priser deg Gud, for ditt øye, du vet om alt og kjenner alle.

Tell våre tårer og gi oss like mange gleder tilbake, når vi en gang møtes i ditt evige Rike,

det som kommer. Amen.

Fra boken Dyrebare døgn, Eyvind Skeie, Luther forlag

Hilsen til alle dere som leser dette! Eyvind S

Berøring, tanker, ord

Av og til gir man seg av med ord som er for store. Eller er de egentlig det? Kanskje er ordene rett for slett for små til romme den berøring og de tanker som knytter oss til mysteriet om Gud. For en del år siden kom det en tekst til meg, først i form av en preken og senere i form av noe som det er vanskelig å bestemme, da det verken er poesi eller prosa, snarere en slags blanding av noe som er både klart og uklart, tenkt og følt, sett, men ikke alltid helt forstått, verken av meg selv eller andre. Jeg tenker på det som ble utgitt under tittelen «Jesu syv fødsler». Jeg forlanger ikke at noen skal huske dette nå. Men jeg ser på disse tekstene av og til, og tenker at jeg var på leting etter noe jeg ikke fant, eller kanskje var det noe som lette etter meg uten helt å finne meg hjemme. Jeg vet ikke om jeg er i stand til å føre dette videre, men jeg håper at noen kan ta opp disse trådene, før eller siden.

I min første fødsel

hadde jeg ingen mor.

Min kropp var født av lys

I min første fødsel

og uten navle.

I min første fødsel

var jeg i det dunkle.

Jeg husker bare fjerne stemmer

– var det englene som mumlet –

og vind som rusket i eldgamle trær.

Jeg var et barn den gangen,

født til en stor uskyld

og uten evne til å fatte at den

ikke skulle vare for bestandig.

Hvordan skulle jeg vite det,

for verden var ennå ikke blitt til,

og heller ikke stjernestøv var skapt –

det menneskene deler

med alt som er av jord.

I min første fødsel kom jeg til

det ikke-skapte.

Ikke-mørke var det der,

og ikke-toner, ikke-ord,

ikke-former, ikke-farger,

ja, Ikke var mitt fødselselement

før jeg ble løftet inn i klangen

da Røsten sa: Bli lys.

Jesu syv fødsler/Eyvind Skeie/Avenir Forlag 2002

Marta og Maria

I BETANIA

FRA TEKSTVERKSTED FOR 15. S I TREENIGHETSTIDEN

Vi vender tilbake til søstrene Marta og Maria ved å la dem bli en del av vårt indre landskap. Hvor befinner du og jeg oss i spenningen mellom det innadvendte og det utadvendte, ettertenksomheten og handlingen, indre stillhet og ytre handling?

Det er sikkert riktig at noen mennesker er mer ekstroverte mens andre er introverte. Men sannsynligvis har vi begge muligheter i oss. Marta og Maria representerer indre spenning i oss selv, men også en anledning og mulighet for utvikling hos hver enkelt. Martadelen i oss ønsker at vi skal realisere oss selv, vår plikt og våre drømmer gjennom handlinger som setter spor. Mariadelen forteller oss at vi må finne roen i oss selv, at vår egentlige livsoppfyllelse ligger i refleksjonen og stillheten ved våre indre kilder eller under veiledning av den mester som kan lede oss dit.

La oss bruke litt tid her og nå til å være i vårt indre landskap og kjenne på det som møter oss der. Vi gjør det ved å finne en god sittestilling, om vi sitter i kirkebenken eller i en av våre hjemlige stoler. La oss prøve å finne stillheten, enten vi føler oss mest i slekt med Marta eller Maria. Så kommer det noen ord som vi blir invitert til å synke inn i eller la synke inn i oss, alt ettersom det kjennes naturlig. Det er først Marta som taler til oss, eller martadelen i oss som har noe å si:

Jeg er Marta.

Jeg er travel.

Det er så mye jeg skulle ha gjort.

Av og til blir jeg sint.

Jeg blir sint fordi jeg er trett og ikke finner roen.

Jeg blir sint på meg selv fordi jeg aldri kan si meg helt fornøyd.

Jeg blir sint på andre fordi de ikke er like flittige som jeg er.

Jeg blir sint på dem fordi jeg føler at de sniker seg unna pliktene.

Jeg kjenner at det ikke er godt å være sint.

Altfor ofte arbeider jeg nesten som på trass og uten glede.

Men noen ganger er jeg stolt og glad.

Det er når noen ser meg, sier takk og gir meg ros.

Men ofte er det annerledes, og jeg kjenner meg alene.

Jeg tjener andre, men hvem er det som tjener meg?

Jeg husker ennå ordene hans

og stemmen hans som skalv av kjærlighet

da han så meg og sa:

Marta, Marta!

Du gjør deg strev og uro med mange ting.

Men ett er nødvendig.

Å Herre, vis meg det ene nødvendige.

Hjelp meg å gjøre det, slik du vil!

Så er det Maria som kommer til oss, eller mariadelen i vårt indre som har noe på hjertet. Hun taler med svak stemme. Vi må lytte langt innover i oss selv for å høre hva Maria har å si.

Jeg er Maria.

Jeg er den som søker stillheten

og ikke alltid bruker mange ord.

Jeg liker bedre å lytte enn å tale.

Jeg kan tenke lenge på et enkelt ord

eller bare være taus og sitte rolig.

Av og til blir det altfor mange lyder rundt meg.

Når det går for lang tid mellom hver gang jeg er stille,

blir jeg urolig og utilfreds.

Noen sier at det er egoistisk av meg å søke stillheten og være alene.

Det kan være at de har rett.

Min fristelse er at jeg trives nesten altfor godt i min egen verden.

Slik kan jeg komme til å stenge andre ute

og ikke se deres behov.

Jeg vet at det er slik og trenger mye tilgivelse.

Men uten stillhet blir jeg ikke meg selv.

Uten stillhet, ingen bønn,

ingen fred i Gud.

Jesus bygget som et vern omkring meg

da han sa at jeg hadde funnet den gode del.

Han vernet mitt sårbare indre.

Men samtidig viste han uendelig omsorg for Marta,

min søster, hun som også er en del av mitt liv.

Vi lever i samme hus.

Uten Marta hadde jeg ikke funnet stillhetens rom

og fått sitte ved Mesterens føtter.

Å Herre, hjelp meg å leve slik at kilden i mitt indre

kan slukke andres tørst!

GOD SØNDAG TIL ALLE!

Lederskap og myndighet

Et lite utsnitt fra tekstverkstedet som jeg skriver til hver søndag, søk gjerne Tekstverkstedet på Appstore eller Google Play. Dette er til 13. søndag i treenighetstiden.


Tresnitt av Terje Grøstad, til bokverket «Vann av klippen», Nordisk Kirkekunst 2017

Vi legger merke til at apostelen Paulus begynner sin formaning til menigheten i Efesos ved å beskrive en form for oppgavedeling i den tidlige kristne menighet. Det tales om apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Alle disse funksjonene – og personene – skal bidra til det samme, nemlig å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.

Noen kommentarer til dette, med henblikk på vår egen såkalt kirkelige situasjon.

Det er ikke uten videre slik at våre menigheter og vår kirke i dag skal kopiere alle de tjenestene som Paulus lister opp her. Men det er likevel viktig å studere hvordan han beskriver kirkens lederskap i den kristne urmenigheten og lar seg både inspirere og korrigere av dette. La oss se litt på hvilke tjenester det er snakk om og prøve å beskrive disse med noen korte ord:

Apostlene representerer den lange kristne tradisjonen, eller overlevering, som går tilbake til Jesus og hans disipler. Denne tradisjonen er særlig nærværende hos oss i de fire evangeliene og i fortellingen om de første kristne. Den apostoliske linjen må alltid være sterk i våre menigheter. Er den det i dag? Har vi respekt for og kontakt med kristendommens kilder?

Profetene har vi et noe mer komplisert forhold til. Hvem er vår tids profeter og hva er deres rolle og budskap i vår egen tid og i vår egen kirke? Profeter i nytestamentlig forstand er ikke spåmenn eller sannsigere. Den profetiske talen i den kristne urmenigheten handler om åndsbåret forkynnelse om Jesu død og oppstandelse. Denne forkynnelsen kan kalles profetisk fordi den rammer menneskene i deres sinn og hjerte, der og da. Profetisk tale gjør kristusmysteriet nærværende for menneskene i deres egen samtid. I en tid hvor kirken og kirkens lederskap i stor grad er opptatt av det vi kan kalle for kirkens samfunnsmessige rolle, trenger vi denne formen for profetisk tale i kirken. Vi trenger en kristusforkynnelse som fører mennesker til tro på Ham som er veien, sannheten og livet. Har vi det i dag? Eller ser vi en kirke som er opptatt av alt annet enn Jesus Kristus, korsfestet og oppstått?

Evangelisteneer de som forkynner om Jesus med friskhet og glede, som et nytt og befriende budskap. Vi trenger evangelistene i kirkens liv. Kanskje er de trosopplærere, kanskje arbeider de blant barn og unge. De er mennesker som sprer oppmuntring og jesusglede i menigheten. La oss finne dem og gi dem plass!

Hyrder og lærere hører til i menighetens mangfold. Vi er vant til å se prester og prestetjeneste i dette perspektivet. Det er ikke galt, selv om både det apostoliske og det profetiske kan og bør være en del av prestetjenesten. Men vi trenger hyrder og lærere, ikke minst i en tid hvor det finnes så mange forskjellige impulser av nytt og gammelt på det religiøse torget, både innenfor kristenheten og utenfor, i religionenes verden.

Hyrder og lærere har ikke fått det enklere med årene. Det postmoderne menneske vil gjerne selv bestemme sin religiøse profil. Religiøse autoriteter har ikke lenger den samme makt over sinn og sjeler. Det gjelder også kirkens presteskap på alle nivåer. Men vi kan som kirke ikke gi opp vårt kall om å forkynne hele sannheten om Kristus, at han er vår forsoner, frelser og herre.

I en tid med så stort mangfold og så mye kritisk selvtillit hos enkeltmennesker må vi som tror på Jesus nettopp ikke være umyndige småbarn. Vi må ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falskespill og listige, forføreriske knep.Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og så merker vi oss at Kristi kropp skal vokse og bygges opp i kjærlighet.

Har vi denne kjærligheten i vår menighet og kirke i dag, eller er vi preget av ødeleggende splid og enkeltpersoners utspill?  Vi trenge alle å gå i oss selv og vurdere hvordan vi best bidrar til den kristne menighets enhet i en splittet verden.

Eyvind Skeie

Salmekvelder, foredrag og annet

Jeg bruker noen uker hvert semester til å reise omkring med salmekvelder, foredrag og annet. Dette vil jeg fortsette med så lenge kreftene rekker og hodet holder. På dette nettstedet finnes noe av det jeg gjerne kommer rundt med. Se under «Spørsmål om oppdrag». Denne høsten er nesten fullbooket, men noen ledige datoer finnes. Vedlegger her en liten liste over noen aktuelle temaer.  Hilsen Eyvind S

Eyvind Skeies salmer og salmediktning

Dette blir som et «talkshow» hvor jeg presenterer salmer tematisk, og gjerne i samarbeid med arrangøren. Jeg forteller, synger og samarbeider med lokale musikalske krefter, ofte i regi av organist eller korleder.

En nordisk salmereise

Presentasjon av salmediktere og komponister jeg har møtt, fortellinger, anekdoter, presentasjon av deres salmer.

Dikt og salmer i livets grenseland

En del av mine tekster og sanger knyttet til dette, livsmot, sorg, håp. Kan passe i en diakonal sammenhe3ng, men også for menigheter, eller som innslag på seminarer og annet for helsearbeidere.

Fra Portveien til Paradis

Momenter fra min livsfortellingen, steder, personer, engasjement, sanger og bøker, tilpasses etter behov.

Svein Ellingsen, hans liv, salmer og salmemotiver

Med referanse til biografien jeg utgav i 2009.

Tekstarbeid og preken

Gjerne fagseminar for prester og organister, knyttet til søndagens tekster. Seminarform eller foredrag. Dette kan også aktualiseres mot høytider, mot preken som sjanger og lignende.

Medvirkning ved søndagens gudstjeneste

Som en del av et utvidet opplegg kan jeg medvirke ved gudstjenester, for eksempel ved at det er mine salmer som synges og at deler av prekenen «erstattes» av innledning til salmene etter hvert i liturgien. Gir energi og god salmesang! Fin erfaring med dette!

Martin Luther, tiden, livet, salmer og gudstjeneste

Martin Luther er fremdeles aktuell, selv om reformasjonsjubileet ble feiret i 2017. Mitt bidrag kan tilpasses, fagseminar, foredrag, inspirasjon, for flere grupper. Foredraget/seminaret kan også holdes i 2018.

Gudstjenestens dramaturgi og manuskript

Fagseminar, men kan også tilpasses menighetens gudstjenestearbeid.

Alt er blitt til ved ham

Kristologiske overveielser, til inspirasjon og fordypelse. Fra Jesu preeksistens og til moderne «økokristologi».

Merkverdige oppbyggelige tanker
Dette er en mellomting mellom foredrag, kåseri og undervisning i kristen troslære fra et litt annet perspektiv. Tankene beveger seg fra «det uskapte lyset» til en ny himmel og en ny jord. Dikt og salmer underveis.

En kreativ reise

Seminar, foredrag eller arbeidsprosess hvor vi ser på den kreative prosessen. Kan variere i tid og form og gjerne knyttes til det lokale behovet i stab eller fellesskap, og med et tema i tillegg. Hvem er vi, hva vi vil, hvordan finner vi vår kreative energi. For en god del år siden skrev jeg boken «Lev kreativt» og har siden holdt mange foredrag og seminarer om dette.

Et hymnologisk ørneblikk

En reise gjennom den kristne sangens og musikkens historie, fra den arkaiske kulturen og til i vår egen tid. Hvorfor synger mennesket, hva er sangens plass i kulten og i livet og hva er kristen sang i et slikt perspektiv.

Norske helgener

Fortellingen om de fire norske hovedhelgener og deres utfordring til oss i dag, Sta Sunniva, St Olav, St Hallvard og St Eystein. Foredrag og gjerne samtale. I dette foredraget prøver jeg å formulere et budskap fra hver av de fire helgnene til oss i dag.

Den koptiske kirke, spritualitet, historie, personer

Dette kan være alt fra generell oversikt til fortelling og presentasjon av Mama Maggie og biskop Thomas, basert på bokutgivelser om og med disse to. Gjerne i samarbeid med Stefanusalliansen. Foredrag, seminar, inspirasjon.

Barnets religiøse dimensjoner

Foredrag eller arbeidsprosess knyttet til syv dimensjoner av barnets religiøse erfaring og utvikling. Passer for foreldre, trosopplærere, menighetsmennesker og andre. Kort eller langt. Foredraget bygger delvis på den lille boken «Mellom undring og tro». Tverrfaglige kirkestaber kan ha glede av dette.

Varme og grensesettende voksne Dette knytter seg til mitt arbeid med «Være Sammen», et pedagogisk innhold med kompentanseheving for norske barnehager, men her tilpasset foreldre og andre som har med barn å gjøre. Vekten ligger på den autoritative voksenrollen, men jeg kommer også inn på barnets sosiale, psykologiske og etiske utvikling, knyttet til empati, perspektivtaking og annet.

Santiago de Compostela

Jeg har hatt engasjement som reiseder til Santiago de Compostela. Disse turene har i det siste vært i samarbeid med Escape Travel og deres Jon Espeland. Jeg kan fremdeles være med på slike turer dersom det er ønsket. Under turene er det dagsvandringer med ulike lengde og rikelig med informasjon og inspirasjon om denne pilegramsvandringen og historie og kultur knyttet til den store europeiske kulturfortellingen. Det blir ikke annonsert slike turer med meg som reiseleder, men grupper må gjerne henvende seg, og så vil jeg ta kontakt med Escape Travel, som vil komme med et forslag. Turene passer gjerne for venner og venners venner, menigheter, prostier eller andre grupper. September er en god tid. Avtale må treffes minst et halvt år før. Send epost til post@tekstogtone.no

Mentortjeneste og veiledning

I begrenset omfang kan jeg ta på meg mentortjeneste, respons og veiledning knyttet til den kreative skriveprosessen, knyttet til ideer og manuskripter, spesielt innenfor sangtekster og tekster i grenseområdet mellom fag og spiritualitet, men også innen «det kirkelige kulturfeltet» i videre forstand. Som frilans fra 1986 har jeg en relevant erfaring som andre kanskje kan dra nytte av.

ES